ชื่อเอกสาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาฯดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546ดาวน์โหลด