อักษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.สฎ.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน พระเกี้ยวเปล่งรัศมี (21 แฉก)

สีประจำโรงเรียน ชมพู-น้ำเงิน

ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน อตฺตานํ ทมฺยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิต ย่อมฝึกตน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีสากยทศพลญาน ประธานพุทธมณฑล ศุทรรศน์(จำลอง)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ชมพูพันธุ์ทิพย์

เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อัตลักษณ์ เดินแถวเข้าห้อง น้องไหว้พี่ ทำดีสวดมนต์แปล แน่วแน่มาดเด็กเตรียมฯ