ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร
พรบ.การศึกษาแห่งชาติดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540ดาวน์โหลด
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547ดาวน์โหลด
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551ดาวน์โหลด